REGULAMIN PROGRAMU MULTITEATR

określa warunki świadczenia usług w ramach Programu MultiTeatr oraz prawa i obowiązki Użytkowników

§1 Definicje

Terminy użyte w treści niniejszego Regulaminu mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

Benefit Systems – Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000370919, NIP: 836-167-65-10, REGON: 750721670, kapitał zakładowy: 2.933.542,00 zł, w pełni opłacony - właściciel Programu MultiTeatr oraz serwisu www.multiteatr.pl, będący emitentem Voucherów MultiTeatr.

Program MultiTeatr (MultiTeatr, Program) – program, w ramach którego Benefit Systems oferuje Pracownikom Klientów (Użytkownikom) wstęp na Spektakle w oparciu o Voucher MultiTeatr PLATINUM, Voucher MultiTeatr GOLD i Voucher MultiTeatr SILVER, po uprzednim dokonaniu wymiany Vouchera na Bilet. Aktualna oferta Spektakli dostępnych w ramach Programu MultiTeatr publikowana jest w serwisie internetowym www.multiteatr.pl.

Voucher MultiTeatr (Voucher)  - emitowany przez Benefit Systems Voucher na okaziciela, oznaczający znak legitymacyjny uprawniający Użytkownika do wstępu na wybrany Spektakl, po uprzednim dokonaniu przez Użytkownika wymiany na Bilet w kasie biletowej Partnera/Teatru włączonego do Programu lub za pośrednictwem serwisu internetowego www.multiteatr.pl. Voucher MultiTeatr podlega wymianie na jeden Bilet, wyłącznie na Spektakl udostępniony w ramach oferty Programu MultiTeatr, zgodnie z bieżącą/aktualną dostępnością miejsc.

Bilet MultiTeatr (Bilet MultiTeatr, Bilet) – znak legitymacyjny uprawniający jedną osobę do wstępu na wybrany Spektakl w jednoznacznie określonym terminie i zajęcia miejsca na widowni przypisanego do niego, otrzymywany przez Użytkownika w wyniku realizacji Vouchera MultiTeatr. Użytkownik w wyniku realizacji Vouchera MultiTeatr w kasie biletowej wybranego Partnera/Teatru otrzymuje bilet w formie papierowej, a w przypadku realizacji Vouchera MultiTeatr za pośrednictwem serwisu www.multiteatr.pl otrzymuje bilet w pliku PDF, jako załącznik do wiadomości przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres E-mail. W celu otrzymania Biletu na adres E-mail Użytkownik musi mieć możliwość otwierania dokumentów w tym formacie (w tym posiadanie odpowiedniego oprogramowania na urządzeniu elektronicznym).

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca Voucher MultiTeatr, uprawniona do jego realizacji.

Klient – podmiot gospodarczy (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu), który dokonał zakupu Voucherów MultiTeatr.

Partner (Teatr) – podmiot akceptujący Vouchery MultiTeatr i oferujący swoje usługi w ramach Programu MultiTeatr, z których korzystanie przez Użytkownika możliwe jest po realizacji Vouchera MultiTeatr w kasie biletowej Partnera lub za pośrednictwem serwisu internetowego www.multiteatr.pl

Obiekt - miejsce świadczenia usług przez Partnera, w którym odbędzie się Spektakl w danym terminie.

Spektakl – wystawienie sztuki teatralnej, koncert lub inne wydarzenie kulturalne, organizowane przez Partnera w oznaczonym Obiekcie w danym terminie. W ramach Programu MultiTeatr udostępniane są Użytkownikom Bilety na wybrane spektakle danego Partnera, z wyłączeniem w szczególności spektakli premierowych, jubileuszowych, wydarzeń gościnnych i koncertów oraz wydarzeń bezpłatnych.

Data ważności Vouchera MultiTeatr (Data ważności) -  termin, do którego włącznie ważny jest Voucher MultiTeatr i do którego podlega realizacji w kasach biletowych Partnerów oraz za pośrednictwem serwisu internetowego www.multiteatr.pl.

Regulamin – niniejszy Regulamin Programu MultiTeatr, określający warunki świadczenia usług w ramach Programu MultiTeatr oraz prawa i obowiązki Użytkowników, w tym w szczególności zasady realizacji Voucherów MultiTeatr oraz zasady korzystania z serwisu internetowego www.multiteatr.pl. Aktualny Regulamin publikowany jest w serwisie www.multiteatr.pl.

 Rozdział I

Voucher MultiTeatr

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do procesu akceptacji Voucherów MultiTeatr przez Partnerów w ich kasach biletowych oraz wymiany Voucherów na Bilety za pośrednictwem serwisu www.multiteatr.pl.
 2. Voucher MultiTeatr jest voucherem na okaziciela i posiada Datę Ważności.
 3. Voucher MultiTeatr po przekroczeniu Daty Ważności traci ważność.
 4. Voucher MultiTeatr nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Benefit Systems.
 5. Nabywca Vouchera MultiTeatr nie jest uprawniony do jego dalszej odsprzedaży lub innego wykorzystania np. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. Użytkownik realizujący Voucher MultiTeatr akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 7. Przed realizacją Vouchera MultiTeatr, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Programu MultiTeatr zamieszczonym przez Benefit Systems w serwisie www.multiteatr.pl oraz z Zasadami korzystania z Obiektu (Regulaminem) zamieszczonymi przez Partnera na jego stronie internetowej.

§3 Zasady korzystania z Voucherów MultiTeatr

 1. Voucher MultiTeatr można wykorzystać tylko raz, a po zrealizowaniu automatycznie traci ważność.
 2. Voucher MultiTeatr pozwala na wymianę na jeden Bilet na wybrany Spektakl w kasie biletowej Partnera lub za pośrednictwem serwisu internetowego www.multiteatr.pl, zgodnie z aktualną dostępnością miejsc. W przypadku realizacji Vouchera MultiTeatr za pośrednictwem serwisu internetowego www.multiteatr.pl Użytkownik otrzymuje Bilet drogą elektroniczną w formacie PDF do samodzielnego wydruku, posiadający kod kreskowy lub QR Code, przypisany do konkretnej miejscówki, na jednoznacznie określony Spektakl, w konkretnym terminie.
 3. Voucher MultiTeatr pokrywa 100% ceny Biletu na Spektakl (nie ma możliwości dokonania dopłaty). 
 4. Po wykorzystaniu Vouchera MultiTeatr, nie ma możliwości rezygnacji z dokonanej wymiany Vouchera na Bilet, ani dokonania wymiany Biletu na inny Spektakl czy termin.
 5. Voucher MultiTeatr nie gwarantuje dostępności wolnych miejsc na dany Spektakl. W przypadku jego wymiany w kasie biletowej Partnera rekomendujemy wcześniejszą rezerwację (telefoniczną, e-mailową bądź osobiście), w przypadku realizacji za pośrednictwem serwisu internetowego www.multiteatr.pl wymiana dokonywana jest online zgodnie z dostępnością miejsc w Teatrze/Obiekcie współpracującym.
 6. Użytkownik upoważniony jest do realizacji Vouchera MultiTeatr za pośrednictwem serwisu internetowego www.multiteatr.pl we wszystkie dni tygodnia, a w kasie biletowej Partnera w godzinach jej otwarcia (wybrane Teatry).
 7. Lista Partnerów Programu MultiTeatr dostępna jest na stronach serwisu internetowego www.multiteatr.pl. Benefit Systems zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub aktualizacji listy Partnerów, a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

§4 Odpowiedzialność

 1. Benefit Systems nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przebieg Spektaklu - pełna odpowiedzialność z tego tytułu pozostaje wyłącznie po stronie Partnera. Benefit Systems nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść przekazu, w tym reklamowego, danego Spektaklu i za jego zgodność z rzeczywisty przebiegiem.
 2. Benefit Systems nie odpowiada za zmiany w repertuarze prezentowanym przez Partnera.
 3. Użytkownik i/lub Klient powinien sygnalizować Benefit Systems wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Voucherów MultiTeatr.
 4. Benefit Systems odpowiada za poprawność przekazanych Voucherów MultiTeatr i jest jedynie uprawniony do obsługi reklamacji wynikających z ich działania.
 5. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Benefit Systems z tytułu utraty (w tym również kradzieży), zniszczenia lub pozyskania dostępu do Voucherów MultiTeatr przez osoby trzecie, bez winy Benefit Systems.
 6. Benefit Systems nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Biletu MultiTeatr, jeżeli Użytkownik wpisał niepoprawny adres email podczas wymiany Vouchera na Bilet na stronie www.multiteatr.pl 
 7. Użytkownik zobowiązany jest poinformować MultiTeatr (info@multiteatr.pl) o nieotrzymaniu emaila z Biletem MultiTaeatr najpóźniej na 5 dni przed wybranym wydarzeniem.

§5 Reklamacje

 1. Voucher MultiTeatr nabyty, a następnie wykorzystany w celu otrzymania Biletu w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do zwrotu pieniędzy, ani do zamiany na inny Bilet.
 2. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu, miejsca Spektaklu, o którym Benefit Systems został wcześniej poinformowany przez Partnera, Benefit Systems poinformuje Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 3. W przypadku odwołania Spektaklu przez Partnera (Organizatora), Benefit Systems przekaże Użytkownikowi nowy, ważny Voucher MultiTeatr.
 4. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres: info@multiteatr.pl.
 5. Wszelkie reklamacje związane z niewłaściwym działaniem procesu realizacji Vouchera MultiTeatr oraz jego wykorzystywania w celu wymiany na Bilet, będą rozpatrywane przez Benefit Systems w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

Rozdział II

§6 Postanowienia końcowe

 1. Benefit Systems S.A. jest administratorem danych osobowych w ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących prawach znajdziesz w Polityce prywatności.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. W razie sporów pomiędzy Stronami sądem właściwym do ich rozpoznania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
 4. Benefit Systems zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Benefit Systems, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie serwisu internetowego www.multiteatr.pl.